Day 74/138! Today in Bulgaria we celebrate the day of Saint Nicolas and it’s a also day of the sailors, so I am on the ocean coast again! Again I covered around 400 km riding from Port Macquarie to Bayron Bay, which was recommended to me from so many people! The ride was long and hot! The temperatures were around 39 C, so my friend Zora was right, that I will switch from freezing and complaining from the cold to sweating and complaining from heat…, haha! I am not complaining at all, it’s part of adventure 🙂 Just combination between heat, wind and smoke was not the best for long ride…
But today I met some really nice people on my road! First I met Graham on my first stop around 160 km after my start in the morning. We just talked about riding bikes and of course my adventures! He was so kind to tell me where to stop next and also invited me if I want to visit and stay in his place close to Brisbane:) We wished each other safe road and I continued my ride. Next leg was really exhausting and there were some road constructions, which made the situation more unpleasant, because to ride with 80 km in the heat is not best option… Finally I reached Grafton and stopped for water and some food! And surprise: Graham was there too again! This time I accepted his invitation to buy me a lunch and we got nice time discussing pollution, bad habits of people to throw the garbage in the rivers and a lot other topics! This kind gentleman invited me to stay with his family in Bayron Bay and we agreed, I will decide where I will stay later and will message him! Hé of course also was a biker, got few BMW bikes and one gorgeous Ducati Scrambler:) And he was also motorcycle safety instructor! Again we said goodbye and I continued my ride with Zeef. Today the wind was so strong on some places, that even Zeef had some difficulties to stay on the line!
I had to entertain myself during boring ride and I watched for funny signs around:) One was on the road construction: Don’t look your GPS, follow the signs! It reminds me about one old joke: couple of old ladies sitting on one bench in small village. They just watched the cars, crossing the road. They saw one car going straight to the precipice cross the road. After 5 minutes another car made the same… One of the women said: hm, one more follow his GPS….
So, I don’t use GPS and when I did, often I am in similar situation…, dont fell, use your eyes and brain:)
I arrived around 18:00 in Bayron Bay and found really cool and cheap place for me and Zeef:) In the room I met one nice girl as I understood later from Baskia, Spain:) But let me first to tell you more for this city! Bayron Bay looks like paradise for surfists, hippies and is just full of young people, travelling around the world in different ways! I spend really great time in the roof bar of Bayron Beach Hostel, where you can get free drink, pizza and listen nice music or play different games:)))
With my new friend Ainoa Irazusta, we drunk beers and talk about motorcycles, because she also ride small bike and her both brothers are bikers too:)))
When she goes for some meeting I walked around and found the city really viral! The beach park full of people, streets full of young people enjoying of music! The street musicians were really good! You can hear some small part of their performance on my YouTube channel:)))
Tomorrow I will ride to meet my friends in Brisbane, so follow me to see my next adventures in Down Under!

BG
Ден 74/138! Днес в България празнуваме деня на Свети Никола и това е и ден на моряците, така че отново съм на брега на океана! Отново покрих около 400 км каране от Порт Маквари до залива Байрон, който ми беше препоръчан от толкова много хора! Пътуването беше дълго и горещо! Температурите бяха около 39 С, така че моята приятелка Зора беше права, че ще премина от замръзване и оплакване от студа към потене и оплакване от горещина …, хаха! Изобщо не се оплаквам, това е част от приключенията. Просто комбинацията между топлина, вятър и дим не беше най-доброто за дълго пътуване …
Но днес срещнах няколко наистина приятни хора по пътя си! Първо срещнах Греъм на първата си спирка на около 160 км след старта си сутринта. Говорихме си за каране на мотори и разбира се за моите приключения! Той беше така любезен да ми каже къде да спра за следваща почивка и да ми предложи да ми вземе кафе или вода:) Пожелахме си един на друг безопасен път и аз продължих своето каране. Следващата отсечка беше наистина изтощителна и имаше някои пътни строежи, които направиха ситуацията още по-неприятна, защото да се кара с 80 км в жегата не е най-добрият вариант … Накрая стигнах до Графтън и спрях за вода и малко храна! И изненада: Греъм отново беше там! Този път приех поканата му да ми купи обяд и прекарахме приятно време в обсъждане на замърсяването, лошите навици на хората да хвърлят боклука в реките и много други теми! Този мил джентълмен ме покани да остана със семейството му в Bayron Bay и ние се разбрахме, че когато реша къде ще остана по-късно, ще му изпратя съобщение! Разбира се, той също беше моторист, има няколко BMW и един разкошен Ducati Scrambler 🙂 Освен това е бил и инструктор по безопасно каране на мотоциклети! Отново се сбогувахме и аз продължих карането си със Зиф. Днес вятърът на някои места беше толкова силен, че дори Зиф имаше известни затруднения да остане на пътя!
Трябваше да се забавлявам по време на скучното каране и гледах за разни смешни знаци наоколо 🙂 Единият беше на пътя в строеж: Не гледайте вашия GPS, следвайте табелите! Напомни ми за един стар виц: няколко баби, седели на една пейка в малко селце. Гледали колите, пресичащи пътя в селото. Видели една кола да тръгва право към дерето от другата страна на пътя. След 5 минути друга кола направила същото … Една от жените промърморила: хм, още един с GPS….
Така че не използвам GPS и когато го правя, често съм в подобна ситуация …, не падайте в дупки, използвайте очите и мозъка си 🙂
Пристигнах около 18:00 в Bayron Bay и намерих наистина готино и евтино място за мен и Zeef 🙂 В стаята срещнах едно много симпатично момиче, както разбрах по-късно от Baskia, Spain 🙂
Но нека първо да ви разкажа повече за това градче! Bayron Bay изглежда като рай за сърфистите, хипитата и просто е пълен с млади хора, пътуващи по света по различни начини!
Прекарах наистина страхотно време в бара на покрива на Bayron Beach Hostel, където можете да получите безплатно питие, пица и да слушате хубава музика или да играете различни игри ))
С новата ми приятелка Ainoa Irazusta пихме бири и говорихме за мотоциклети, защото тя също кара малък мотор и двамата й братя също са мотористи ))
Когато тя отиде за някаква среща, аз се разходих и устснових, че града наистина е много жив! Плажният парк пълен с хора, улиците пълни с млади хора, наслаждаващи се на музика! Уличните музиканти бяха наистина добри! Можете да чуете някаква малка част от тяхното изпълнение в моя YouTube канал ))
Утре ще карам, за да се срещна с приятелите си в Бризбейн, така че следвайте ме, за да видите следващите ми приключения в Долната земя!

If you want to be part of our adventure?

Great!

There are several ways to do it!

RTW2019!
Check where we are on the road: Here is Our time schedule and Our realtime route map!

see map

Send us message at contact@holymotorbike.com or Whatsapp (+359884700174) and we will reply ASAP

send message

Invite us to join your event, be our host or help us to find proper maintenance, or just to ride and make pictures together!

invite us

You want us to present your product to the World? Do not hesitate to send an e-mail at contact@holymotorbike.com 

contact us

If you want us to continue our adventure and you somehow enjoy of my stories, you can help us to cover our travel expenses, so we can be able to share with you all the feelings and make you a part of the entire trill!

You can do it directly on my PayPal account violeta.ivanova1111@gmail.com or through our gofundme campaign, organized by my daughter Stefana https://www.gofundme.com/women-empowerment-motorcycling-the… or you can just buy a t-shirt from our shop on www.holymotorbike.com Also it is possible for my Bulgarian friends to make a direct donation for our cause on BG94STSA93000025086381 in DSK Bank!

Contact us at contact@holymotorbike.com, on Facebook or Whatsapp (+359884700174).